Servicii

Infiintari Asociatii de Proprietari

 
       Pentru constituirea unei asociatii de proprietari trebuie urmata o procedura care se gaseste reglementata in Legea 230/2007 si in normele de aplicare ale acesteia.

     Conform Legii 230/2007 in scopul reprezentarii si sustinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate in proprietate comuna indiviza din cladirea ce alcatuieste un condominiu, proprietarii locuintelor si ai spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta se pot constitui in asociatii de proprietari cu personalitate juridica.

    Asociatia de proprietari este forma juridica de organizare si de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridica, nonprofit, infiintata in conditiile prevazute de lege, respectiv ale Legii 230/2007.

    Asociatiile de proprietari se constituie prin hotararea a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta din cadrul unui condominiu.

    In cladirile de locuit cu mai multe tronsoane sau scari se pot constitui asociatii de proprietari pe fiecare tronson sau scara, daca proprietatea comuna aferenta tronsonului ori scarii poate fi delimitata si daca este posibila repartizarea cheltuielilor comune pe tronsoane sau pe scari.

                                                ID-10064575

    Asociatiile de proprietari se pot constitui prin hotararea adunarii generale si cu acordul expres al coproprietarilor cu privire la delimitarea efectiva a partilor de proprietate comuna care se preiau in administrare de respectiva asociatie de proprietari si cu privire la obligatiile si drepturile legale care vor continua sa ramana in sarcina tuturor coproprietarilor.

    Pentru a se stabili daca este posibila defalcarea tehnica a consumurilor si repartizarea cheltuielilor comune pe tronsoane sau pe scari, precum si modalitatea acestei defalcari/repartizari, se va solicita avizul furnizorilor de servicii implicati - electricitate, gaze naturale, apa sau altele asemenea - cu privire la posibilitatile tehnice de furnizare a utilitatilor pe tronsoane sau pe scari.

    Prin acordul de asociere pe scara sau tronson se reglementeaza si raporturile cu celelalte asociatii de proprietari constituite in cladire.

ETAPELE CONSTITUIRII UNEI ASOCIATII DE PROPRIETARI

1. Intrunirea proprietarilor pentru stabilirea actiunilor necesare constituirii asociatiei de proprietari;
2. Inscrierea proprietatii in registrele de carte funciara sau, acolo unde acestea nu sunt constituite, in registrele de transcriptiuni imobiliare, la birourile de publicitate imobiliara ale judecatoriilor;
3. Organizarea si desfasurarea adunarii generale de constituire a asociatiei de proprietari;
4. Legalizarea statutului si a acordului de asociere*) si depunerea actelor de inregistrare a asociatiei de proprietari la judecatorie, in vederea obtinerii sentintei judecatoresti de infiintare;
5. Comandarea stampilelor;
6. Deschiderea contului la o societate bancara;
7. Inregistrarea la administratia financiara;
8. Incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati edilitar-gospodaresti (apa-canal, termoficare, gaz, electricitate, salubritate etc.);
9. Preluarea patrimoniului de catre asociatia de proprietari de la asociatia de locatari.

1. INTRUNIREA PROPRIETARILOR PENTRU STABILIREA ACTIUNILOR NECESARE CONSTITUIRII ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

     Anterior adunarii de constituire, proprietarii din cladirile cu mai multe apartamente se pot intruni pentru a hotari cu privire la infiintarea asociatiei de proprietari sau la transformarea asociatiei de locatari in asociatie de proprietari. Totodata vor hotari si cu privire la persoana fizica sau juridica insarcinata cu intocmirea acordului de asociere si a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora si la data de convocare a adunarii de constituire. Hotararea proprietarilor se consemneaza intr-un proces-verbal care se semneaza de toti cei prezenti.

    In cadrul primei intruniri a proprietarilor este necesar sa se stabileasca:

- cine intocmeste statutul. In cazul in care se hotaraste sa se apeleze la persoane fizice sau juridice de specialitate, se stabileste si se aproba reprezentantul proprietarilor care va urmari achizitionarea acestor servicii, costurile etc.;

- cine intocmeste acordul de asociere in forma scrisa;

- modalitatea de inregistrare a proprietatii asupra imobilului (individual sau prin procura data unui reprezentant, necesitatea unor notificari care se vor adresa proprietarilor de apartamente sau ai unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta din cladire, persoane fizice sau juridice, care nu sunt prezenti la intrunirea respectiva, pentru inscrierea proprietatii etc.);

- pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de infiintarea asociatiei de proprietari, pana la inregistrarea sa ca persoana juridica (intocmirea si redactarea statutului si a acordului de asociere, legalizarea documentelor asociatiei, efectuarea corespondentei), este necesar ca toti proprietarii sa contribuie cu o suma de bani acoperitoare (stabilita prin aprecierea cheltuielilor necesare), suma care va constitui patrimoniul asociatiei de proprietari si care va fi precizat ca atare in cadrul statutului. Aceasta suma se poate dimensiona si pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de inregistrarea asociatiei de proprietari la judecatorie, inregistrarea la administratia financiara, deschiderea contului in banca (provizoriu si definitiv, incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, preluarea patrimoniului de la asociatia de locatari din care a facut parte, comandarea stampilei, organizarea si desfasurarea adunarilor organizatorice etc.).
     Pana la deschiderea unui cont in banca, in numele asociatiei de proprietari ca persoana juridica, sumele precizate mai sus se pot acumula intr-un depozit (cont) intr-o societate bancara, deschis de reprezentantul proprietarilor, membrii fondatori, in numele asociatiei in curs de infiintare.
     Toate platile ce se vor efectua din acest cont se vor justifica pe baza de documente de plata, cheltuielile repartizandu-se in functie de cota-parte indiviza de proprietate . Dupa inregistrarea asociatiei de proprietari ca persoana juridica si deschiderea contului propriu, sumele din contul initial se vor transfera in contul asociatiei de proprietari, preluandu-se in contabilitatea acesteia, impreuna cu documentele de justificare a cheltuielilor efectuate.

                                                   ID-10048215

2. INSCRIEREA PROPRIETATII IN REGISTRELE DE CARTE FUNCIARA SAU, ACOLO UNDE ACESTEA NU SUNT CONSTITUITE, IN REGISTRELE DE TRANSCRIPTIUNI IMOBILIARE, LA BIROURILE DE PUBLICITATE IMOBILIARA ALE JUDECATORIILOR

    In toate cazurile, in vederea inscrierii asociatiei de proprietari, se va solicita eliberarea unui extras de carte funciara sau a numarului si datei de transcriere, prin care sa se ateste inscrierea, respectiv transcrierea proprietatii.
    Pentru cladirile de locuit la care sunt efectuate aceste inscrieri sau transcrieri de proprietate nu se vor face altele noi.

3. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARII GENERALE DE CONSTITUIRE A ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

    Cu cel putin 7 zile inaintea datei fixate pentru adunarea de constituire proprietarii se convoaca prin afisare intr-un loc vizibil.

    Adunarea de constituire a asociatiei de proprietari este legal intrunita daca sunt jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta din cadrul unui condominiu.

    Hotararea privind infiintarea asociatiei de proprietari poate fi luata cu votul a cel putin  jumatate plus unu din numarul proprietarilor locuintelor si ai spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta din cadrul cladirii, scarii sau tronsonului respectiv, dupa caz.

    Daca nu este intrunit cvorumul, o noua convocare va avea loc dupa cel mult 10 zile de la data primei intalniri, in aceleasi conditii ca prima convocare iar hotararea privind infiintarea asociatiei de proprietari poate fi luata cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor prezenti.
 
    Acordul proprietarilor privind constituirea asociatiei de proprietari se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit in doua exemplare originale, semnate de toti proprietarii care si-au dat consimtamantul. Procesul-verbal constituie anexa la acordul de asociere .

     Proprietarii isi dau consimtamantul, de regula, in adunarea de constituire; in cazul proprietarilor absenti consimtamantul poate fi exprimat prin simpla semnare a procesului-verbal, in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de constituire.

     In cazul in care vreun proprietar nu poate semna se va consemna ca acesta si-a dat consimtamantul si se face mentiune despre cauza acestei imposibilitati.

     Acordul de asociere se redacteaza pe baza procesului-verbal al adunarii de constituire si va cuprinde numele, prenumele si domiciliul proprietarilor, individualizarea proprietatii potrivit actului de proprietate, dupa caz, respectiv contractului de vanzare-cumparare, contractului de construire si procesului-verbal de predare-primire, contractului de schimb sau contractului de donatie, enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietatea comuna si cota-parte din proprietatea comuna ce revine fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta .

     Inscrierea ulterioara in asociatia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenti la adunarea de constituire si care nu si-au dat consimtamantul in conditiile aratate se face la cererea acestora, prin inscrierea datelor intr-un act aditional la acordul de asociere, incheiat cu proprietarul interesat, fara alte formalitati.

In cadrul adunarii generale se vor lua decizii cu privire la:

- stabilirea numelui si sediului asociatiei de proprietari;
- semnarea acordului de asociere si adoptarea statutului asociatiei de proprietari;
- alegerea comitetului executiv, a prezidiului si a comisiei de cenzori;
- elaborarea procesului-verbal de constituire a asociatiei de proprietari.

    In vederea inregistrarii asociatiei de proprietari la judecatorie, pentru dobandirea personalitatii juridice, in prealabil, fiecare proprietar de apartament sau de spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta trebuie sa-si transcrie actele care constituie titlu de proprietate sau, acolo unde exista carte funciara, sa fie inscrisa intreaga proprietate asupra cladirii.

    In adunarea de constituire se prezinta si se adopta statutul asociatiei de proprietari, in care se vor cuprinde precizari cu privire la:

a) denumirea, forma juridica, sediul, durata de functionare ale asociatiei de proprietari;
b) scopul si obiectul de activitate ale asociatiei de proprietari;
c) mijloace materiale si banesti de care poate dispune asociatia de proprietari; venituri si cheltuieli;
d) membrii asociatiei de proprietari, drepturile si obligatiile acestora;
e) structura organizatorica, modul de functionare, managementul asociatiei de proprietari;
f) repartizarea cheltuielilor asociatiei de proprietari;
g) conditiile in care se dizolva asociatia de proprietari;
h) dispozitii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relatii contractuale, penalizari, daca adunarea generala a proprietarilor a adoptat sistemul propriu de penalizari, in conditiile legii.

Cererea de acordare a personalitatii juridice, impreuna cu copiile de pe procesul-verbal al adunarii de constituire, de pe acordul de asociere si de pe statutul asociatiei de proprietari, se depun de persoana imputernicita de proprietarii asociati la organul financiar local sau dupa caz la judecatorie in a carui circumscriptie teritoriala se afla cladirea.

     In cadrul adunarii de constituire a asociatiei de proprietari, in baza statutului adoptat, proprietarii vor alege un comitet executiv, un presedinte si o comisie de cenzori si vor hotari numarul membrilor acestora, precum si durata mandatelor lor.

4. LEGALIZAREA STATUTULUI SI A ACORDULUI DE ASOCIERE SI DEPUNEREA ACTELOR DE INREGISTRARE A ASOCIATIEI DE PROPRIETARI LA JUDECATORIE, IN VEDEREA OBTINERII SENTINTEI JUDECATORESTI DE INFIINTARE

    Legalizarea se face la orice birou notarial.
   Aceste documente se vor legaliza intr-un numar de copii necesar inregistrarii asociatiei de proprietari la judecatorie.
    De regula, aceste acte sunt solicitate de judecatorii intr-un exemplar original si o copie legalizata, numarul acestora fiind stabilit de catre judecatorii.
   Judecatoria va putea dispune inregistrarea asociatiei de proprietari ca persoana juridica, la cererea persoanei imputernicite prin procesul-verbal al adunarii constitutive. La aceasta cerere se vor atasa:
- un exemplar al procesului-verbal sus-mentionat, semnat de proprietarii care au participat la adunarea constitutiva;
- acordul de asociere,
- statutul asociatiei, aprobat prin procesul-verbal al adunarii generale constitutive;
- dovada patrimoniului asociatiei de proprietari (cu extras de cont).

    Toate aceste acte este necesar sa fie intocmite in cel putin doua exemplare originale, dintre care unul se va depune la judecatorie;
- dovada/dovezile de transcriere a actelor de proprietate, cel putin de catre proprietarii care au fost prezenti si au consimtit la inregistrarea asociatiei de proprietari ca persoana juridica (sau un certificat eliberat de grefierul de la Registrul de transcriptiuni imobiliare, care va atesta numai faptul ca actele de proprietate au fost transcrise).

    In cazul cladirilor din localitatile supuse regimului de carte funciara, prevazute de Decretul-Lege nr. 115/1938, intrucat se poate inscrie intreaga cladire intr-o carte funciara colectiva, chiar daca nu toti proprietarii au cerut inscrierea proprietatii individuale potrivit prevederilor art. 59 din aceasta lege, nu se creeaza dificultati la inregistrarea asociatiilor de proprietari la judecatorii, proprietatea asupra cladirii putand fi dovedita printr-un extras de carte funciara.

    Cu privire la cererea asociatiei de proprietari, instanta de judecata se va pronunta printr-o sentinta care se va inscrie in Registrul special privind persoanele juridice, dupa ce sentinta ramane definitiva.

 
Acordul de asociere trebuie sa contina:

- adresa proprietatii;
- numele si prenumele proprietarilor unitatilor locative;
- descrierea proprietatii, cuprinzand: descrierea cladirii, structura cladirii, numarul de etaje, numarul de apartamente structurate pe numar de camere, terenul aferent cladirii;
- enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietate comuna;
- cota-parte ce revine fiecarui apartament din proprietatea comuna.

5. COMANDAREA STAMPILELOR

    Stampila se poate comanda la orice agent economic de profil de catre persoana delegata de asociatia de proprietari, in prima adunare generala de organizare.
    Pentru a afla conditiile de eliberare a stampilei, documentele necesare si costul confectionarii acesteia, asociatia de proprietari se poate adresa unitatilor de profil.

6. DESCHIDEREA CONTULUI LA O BANCA

    Asociatia de proprietari isi poate alege o banca la care doreste sa-si deschida cont . Aceasta poate fi orice societate bancara cu capital de stat sau privat din Romania.
    Pentru deschiderea contului la societatea bancara sunt necesare, de regula, urmatoarele acte:
- copie legalizata de pe statutul asociatiei de proprietari;
- copie legalizata de pe acordul de asociere;
- copie legalizata de pe sentinta judecatoreasca de constituire a asociatiei de proprietari;
- formular pentru specimen de semnatura, care se completeaza la societatea bancara si suma pe care asociatia de proprietari doreste sa o depuna, reprezentand capitalul social.
- extras din registrul asociatiilor infiintat pe langa judecatorie.

    Deschiderea contului la banca se face de catre presedintele asociatiei de proprietari impreuna cu contabilul/administratorul acesteia.

7. INREGISTRAREA LA ADMINISTRATIA FINANCIARA

    Pentru ca asociatia de proprietari sa fie luata in evidenta administratiei financiare trebuie sa obtina un numar de cod fiscal.
Asociatia de proprietari nu plateste T.V.A.
Pentru obtinerea numarului de cod fiscal sunt necesare, de regula, urmatoarele acte:
- formularul de inregistrare la administratia financiara, respectiv declaratia 010 privind vectorul fiscal
- copie de pe statutul asociatiei de proprietari;
- copie de pe acordul de asociere;
- copie de pe sentinta judecatoreasca de constituire a asociatiei de proprietari.
    Inregistrarea la administratia financiara se face de catre persoana desemnata de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.

8. INCHEIEREA CONTRACTELOR CU FURNIZORII DE UTILITATI EDILITAR-GOSPODARESTI (apa-canal, termoficare, gaz, electricitate, salubritate etc.)

La incheierea contractelor de regula sunt necesare urmatoarele documente:

- copie de pe sentinta judecatoreasca de constituire a asociatiei de proprietari;
- copie de pe documentul de confirmare a codului fiscal si numarul contului din societatea bancara;
- contractul-tip al agentului economic prestator de servicii;
- scrisoare de garantie bancara pentru o suma acoperitoare a costurilor pe o perioada de o luna de varf pentru serviciul furnizat.
Contractul-tip al agentului economic furnizor se poate completa cu obiectii la contract, acceptate de ambele parti.

9. PRELUAREA PATRIMONIULUI DE CATRE ASOCIATIA DE PROPRIETARI DE LA ASOCIATIA DE LOCATARI

    Este necesar ca asociatia de proprietari sa preia de la asociatia de locatari urmatoarele valori si documente justificative, care se consemneaza intr-un proces-verbal de predare-primire a patrimoniului (aferent condominiului/cladirii pentru care aceasta s-a constituit), evidentiat in situatia patrimoniala Activ Pasiv intocmita la data predarii/primirii gestiunii, care trebuie sa contina detalii analitice cu privire cel putin la:

- soldul in casa;
- soldul contului disponibil in banca.;
- situatia sumelor neachitate la data constituirii asociatiei de proprietari de catre membrii sai, care au facut parte din asociatia de locatari, contributiile restante la fondurile speciale, in cazul in care din respectivele fonduri s-au efectuat plati de catre asociatia de locatari (sau daca aceste plati sunt in curs de efectuare pentru prestatii sau lucrari contractate);
- situatia debitorilor, altii decat membrii asociatiei de locatari;
- evidenta fondului de rulment si a garantiilor pentru furnizarea de utilitati;
- soldul fondului de reparatii;
- soldul altor fonduri legal constituite;
- creditorii;
- mijloacele materiale si mijloacele fixe.
- alte elemente constitutive ale patrimoniului asociatiei care nu au fost enumerate anterior.

Etapele preluarii patrimoniului asociatiei de proprietari de la asociatia de locatari pot fi urmatoarele:

A. Incheierea unui protocol intre asociatia de proprietari si asociatia de locatari din care aceasta a facut parte.

B. Verificarea corectitudinii documentelor de catre comisiile de cenzori ale celor doua asociatii (asociatia de locatari, respectiv de proprietari). Cele doua comisii de cenzori pot lucra in comun.

C. Plata sumelor restante ale membrilor asociatiei de proprietari catre asociatia de locatari. Aceasta plata se poate face din suma pe care asociatia de proprietari trebuie sa o primeasca de la asociatia de locatari, reprezentand cuantumul total al fondului de rulment colectat de la membrii noii asociatii de proprietari.

D. Incheierea unui angajament de plata pentru decontarile ulterioare intre asociatia de locatari si asociatia de proprietari.
E. Preluarea mijloacelor fixe, daca este cazul .

In cazul in care presedintele asociatiei de proprietari este si presedintele asociatiei de locatari, pentru asociatia de locatari vor semna documentele toti membrii comitetului executiv al acesteia.

****************************************************************************

    Societatea de cenzorat si expertiza contabila ET&T vă recomandă pentru serviciiul de infiintare al Asociației de Proprietari să apelați la dna. avocat Emilia Pipie, specializată și în acest domeniu,

Pentru detalii:
   Tel. contact: 0762.118.969

Servicii Resurse Umane

ET&T Accounting Management  va ofera servicii de resurse umane dupa cum urmeaza:

ID-10034801

- Administrare de personal

- Consultanta in domeniul resurselor umane

- Evaluari si recrutari de personal

- Consultanta privind aplicarea legislatiei muncii

- Salarizare - contabilitatea salariilor - Stat salarii

- Intocmire declaratii lunare (112) privind contributiile la Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor Sociale si intocmire ordine de plata

- Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului - dosare de personal

- Intocmirea, gestionarea si transmiterea Registrului Electronic de Evidenta al Salariatilor - REVISAL

- Intocmirea Regulamentului de Ordine Interioara

- Planificare si evidenta concediilor de odihna, concedii de maternitate, dosare de pensionare, etc.

- Alte acte si documente necesare Departamentului Resurse Umane - adeverinte pentru salariati, etc.

Intocmire Declaratii Fiscale 112


                                            ID-100105796

       ET&T Accounting Management S.R.L. ofera servicii de intocmire DECLARATII FISCALE 112 + Stat de Salarii  asociatiilor de proprietari, societatilor comerciale, etc., semnarea acestora cu semnatura digitala si transmiterea electronica pe portalul Ministerului de Finante - ANAF.

Contabilitate pentru Asociatiile de Proprietari

      ET&T Accounting Management va ofera servicii complete de contabilitate pentru Asociatiile de Proprietari la cele mai mici tarife.
                                       ID-100105807
      
      Evidenta contabila si calculul listelor de intretinere conform prevederilor legale in vigoare se realizeaza cu ajutorul unui program informatic LICENTIAT. Intocmim in forma prevazuta de legislatia in vigoare toate registrele si documentele financiar - contabile obligatorii si absolut necesare in contabilitatea asociatiilor de proprietari:

- Registrul Fondului de Rulment,

- Registrul Fondului de Reparatii,

- Registrul Fondului de Penalitati,

- Registrul pentru Evidenta Fondurilor Speciale,

- Registrul Jurnal,

- Registrul Inventar,

- Intocmirea lunara a situatiei soldurilor elementelor de Activ/Pasiv si depunerea semestriala a acesteia la compartimentele acreditate din cadrul Consiliilor Locale/Primarie,

- Contabilitatea salariilor si intocmirea ordinelor de plata catre Bugetul Statului si Bugetul Asigurarilor Sociale si Fondurilor Speciale

- Intocmirea declaratiilor fiscale si transmiterea acestora la Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala A.N.A.F.

- Intocmirea si transmiterea REVISAL catre Inspectoratul Teritorial de Munca ITM.

- Alte acte si documente financiar - contabile.

 

                                                     *******************************

Consultanta si infiintari Societati Comerciale

ET&T Accounting Management S.R.L. va ofera servicii de consultanta si intocmire acte Infiintari / Inmatriculari  - pentru societati, cu conditia semnarii unui contract pentru servicii de contabilitate.

        ID-10015916   

     ET&T Accounting Management S.R.L. doreste sa vina in intampinarea dumneavoastra cu servicii profesioniste inca de la primii pasi privind infiintarea firmei respectiv pornirea afacerii pe care intentionati sa o dezvoltati. Astfel, prin servicii de consultanta si intocmire acte in vederea constituirii societatii, ET&T Accounting Management S.R.L. poate deveni un partener profesionist pe care sa va sprijiniti cu incredere inca de la inceput.

 
        Consultanta privind tipul de societate pe care urmeaza sa o infiintati, cat mai ales alegerea tipului de fiscalitate pe care este bine sa o abordati in viitoarea dumneavoastra activitate, impreuna cu multe alte sfaturi pe care vi le putem oferi inca de la inceput, ne recomanda, speram noi ca pe un colaborator profesionist, de lunga durata prin semnarea ulterior infiintarii firmei si a unui contract de prestari servicii contabilitate.

Cenzorat pentru Asociatiile de Proprietari


    Societatea noastra ET&T, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - C.E.C.C.A.R.,  are
ca principal obiect de activitate prestarea serviciilor de cenzorat pentru Asociatiile de Proprietari.

    Pentru a solicita o oferta de servicii cenzorat va rugam accesati pagina de contact a site-ului.


ID-1009160

      
 

            

Expertize contabile

      ET&T poate realiza servicii de întocmire Expertize Contabile Extrajudiciare pentru Asociații de Proprietari, insa recomandam reprezentantilor tuturor asociatiilor de proprietari ca inainte de alocarea unor sume de bani din fondurile asociatiei pentru contractarea unei expertize contabile extrajudiciare sa raspunda la aceste intrebari:

        Intrebarea nr. 1. - In prezent asociatia este verificata lunar de catre un CENZOR profesionist, expert contabil, sau o societate de cenzorat si expertiza contabila membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - C.E.C.C.A.R., pentru a putea avea o oglinda fidela si obiectiva a situatiei financiar - contabile a asociatiei in prezent?
      Daca raspunsul este "NU", va recomandam ca inainte de a face pasul cu contractarea unei expertize contabile sa ne solicitati o oferta pentru serviciul de cenzorat in cadrul asociatiei dumneavoastra, astfel incat cu costuri minime sa aflam cum se prezinta situatia financiar - contabila la zi, si abia apoi in functie de ceea ce exista in prezent sa se demareze actiunea unei expertize contabile in evidentele din trecut, actiune care implica niste costuri pentru proprietari si angajarea acestor cheltuieli ar fi bine sa se efectueze pe concluzii concrete si indicii de frauda si nu doar pe suspiciuni.
      Contractarea serviciului de cenzorat de catre societatea noastra ET&T poate oferi concluzii concrete, obiective, sustinute cu documente si informatii din gestiunea financiar contabila existenta in prezent precum si directii clare de investigat in obiectivele expertizei contabile cu costuri cat mai mici pentru proprietari.

       Intrebarea nr. 2. - Avand in vedere situatia financiar - contabila din prezent, oglindita prin raportul lunar de cenzorat intocmit de catre profesionisti in domeniu, oare nu ar fi mai indicat pentru asociatie sa contracteze o expertiza contabila JUDICIARA, pentru ca ulterior efectuarii acesteia, expertiza sa poata fi folosita si in instanta de judecata sau in realizarea unei plangeri penale daca in urma investigatiilor se constata fraudarea asociatiei in trecut?

       Din experienta acumulata de-a lungul anilor de activitate in domeniu, va recomandam sa contractati un serviciu de cenzorat profesionist si abia apoi daca se impune sa contractati efectuarea unei expertize contabile, si aceasta ar fi indicat sa fie expertiza contabila JUDICIARA astfel incat aceasta sa poata fi folosita si in instanta de judecata.
    Noi va putem oferi un serviciu de cenzorat profesionist si asistenta in efectuarea expertizelor contabile JUDICIARE dispuse de catre organele abilitate ale statului cu experti contabili judiciari acreditati de catre Ministerul Justitiei.

*************************************************************************

          Incepand cu data de 01.01.2017 NU mai efectuam expertize contabile EXTRAjudiciare pentru asociatiile de proprietari, deoarece consideram ca in activitatea asociatiilor este mai intelept sa se contracteze direct servicii de expertiza contabila JUDICIARA dupa ce in prealabil a fost contractat un serviciu profesionist de cenzorat pentru a identifica eventualele probleme din gestiunea prezenta a asociatiei.
ID-1009130

Servicii societati comerciale

In conformitate cu aplicarea art. 2 alin. (1), art. 6 şi 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată,  care prevede lucrările ce se pot executa, fără a fi limitative, de către experţii contabili în cadrul contractelor de prestări de servicii, ET&T Accounting Management va ofera urmatoarele tipuri de servicii:
 
a) ţinerea sau supravegherea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare:
 ID-1009130
- introducere documente în programul de contabilitate,
- completare registre contabile, jurnale,
- întocmirea balanței contabile lunare,
- întocmire și semnare bilanț
- evidența stocurilor și registrul inventar,
- contabilitatea salariilor, stat de salarii, contracte de munca, decizii,
- ordine de  plata contributii, registrul electronic al salariatilor REVISAL, Fișe Fiscale,
 - întocmire Declarații 100, 112, 390, 392, 394,  Decont TVA 300, Intrastat, etc.
- asigurare relație cu instituțiile statului: ANAF, Registrul Comerțului, etc.
- întocmire documentație financiar-contabila pentru obținerea de credite, leasing,
- reprezentarea societății in cazul unor controale la nivelul departamentului contabil.
- acordarea asistenţei privind organizarea şi ţinerea contabilităţii, inclusiv în cazul sistemelor informatice;
- elaborarea şi punerea în aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat unităţii, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune şi control prin buget, în baza şi cu respectarea normelor generale;
- elaborarea si implementarea managementului financiar-contabil in cadrul departamentelor interne ale societatilor comerciale
 
b) efectuarea de analize economico-financiare:
 ID-10045968
- analiza structurilor financiare;
- analiza gestiunii financiare şi a rentabilităţii capitalului investit;
- tehnici de analiză şi de gestiune a fondului de rulment;
- sistem de credit - leasing, factoring etc.;
- elaborarea de tablouri de finanţare şi planuri de trezorerie;
- elaborarea de tablouri de utilizări şi resurse;
- asistenţa în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor unităţii;
 
c) efectuarea de audit financiar-contabil:
 
- diagnostic financiar - creşterea, rentabilitatea, echilibrul şi riscurile financiare;
- audit intern - organizarea sau controlul regularităţii şi sincerităţii sistemului;
- studii, asistenţă pentru realizarea de investiţii financiare;
- audit statutar şi certificarea bilanţului contabil, cu respectarea reglementărilor specifice;
 
d) efectuarea de evaluări potrivit standardelor internaţionale de evaluare, ca:
 ID-100131423
- evaluări de bunuri şi active patrimoniale;
- evaluări de întreprinderi şi de valori mobiliare, pentru vânzări, succesiuni, partaje, donaţii sau la cererea celor interesaţi;
- evaluări de elemente intangibile;
 
 
 
e) efectuarea de expertize contabile  solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege:
 
- expertize contabile amiabile (la cerere);
- arbitraje în cauze civile;
- expertize de gestiune;
 
f) executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil:
 
- întocmirea de situaţii periodice;
- consolidarea conturilor şi bilanţului;
- întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung;
 
g) executarea de lucrări cu caracter fiscal:
 ID-10080268
- studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal;
- participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;
- asistenţă în probleme de TVA şi impozite;
- fiscalitate imobiliară;
- asistenţă în aplicarea tarifului vamal;
- asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor;
- vizarea declaraţiilor fiscale anuale ale operatorilor economici;
 
h) efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică, cum ar fi:
ID-10015432
- organigrame, structuri, definiri de funcţii;
- legături între servicii, circulaţia documentelor şi informaţiilor;
- mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor, alegerea echipamentelor;
- analiza şi organizarea fluxului informaţional;
- alegerea softurilor necesare;
- formarea profesională continuă;
- contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii;
 
i) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale, conform prevederilor legale.
 
j) îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de lege în procedurile de reorganizare judiciară şi faliment, cum ar fi:
 
- lucrări cu privire la reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidarea societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale;
 
k) acordarea de asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale, cum ar fi:
ID-100146044
- activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;
- studii de fezabilitate la înfiinţarea întreprinderilor;
- activităţi ale holdingurilor;
 
l) efectuarea pentru persoane fizice şi juridice a oricărui serviciu profesional care presupune cunoştinţe de contabilitate;
 
m) alte activităţi şi servicii pentru întreprinderi cuprinse în clasele CAEN: 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320, 8299, 7490,  precum şi altele stabilite de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
 
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6420 Activitati ale holdingurilor
6619 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

           


   Societatea de cenzorat si expertiza contabila ET&T  este membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - C.E.C.C.A.R.
 
  


Iunie 2024
LMMJVSD
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930