Contractarea serviciilor de utilitati publice in condominii

Contractarea serviciilor de utilitati publice in condominii

Conform prevederilor Legii 196/2018
 
Contractarea şi facturarea serviciilor de utilităţi publice în condominii se face dupa cum urmeaza: 

Art.94. - (1) Raporturile dintre furnizorii serviciilor de utilităţi publice şi asociaţiile de proprietari - în calitate de consumatori colectivi, sau proprietari - în calitate de consumatori individuali, după caz, se stabilesc la nivelul branşamentului, respectiv al racordului, în punctul de delimitare/separare a instalaţiilor între reţeaua publică de distribuţie a utilităţilor şi reţeaua interioară a utilizatorului, respectiv a utilizatorului colectiv sau a consumatorului individual, după caz.

(2) Calitatea de utilizator, titular al contractului de furnizare/prestare servicii de utilităţi publice, revine:

a) asociaţiei de proprietari, în cazul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau administrarea furnizorului se branşează/racordează la instalaţiile comune interioare ale condominiului aflate în proprietatea comună a tuturor proprietarilor;

b) proprietarului, în cazul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau administrarea furnizorului se branşează/racordează direct la instalaţiile interioare individuale ale apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă ce aparţin proprietăţii individuale.


Art.95. - În imobilele de tip condominiu, facturarea serviciilor de utilităţi publice se face de către furnizor cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi, într-unul din următoarele două moduri:

a) facturarea în comun la nivel de asociaţie de proprietari, reprezentând contravaloarea serviciului furnizat/prestat pentru întreg imobilul care se repartizează tuturor proprietarilor din condominiu, în conformitate cu regulile de repartizare stabilite prin prezenta lege şi/sau prin legislaţia specifică serviciului de utilitate publică respectiv;

b) facturarea individuală la nivel de proprietar, reprezentând contravaloarea serviciului furnizat/prestat pentru fiecare unitate de proprietate imobiliară din condominiu.


Art.96. - (1) Facturarea individuală la nivel de proprietar în cadrul condominiilor se face în baza:

a) convenţiilor de facturare individuală, anexe la contractul de furnizare/ prestare încheiat cu asociaţia de proprietari sau

b) contractului individual de furnizare/ prestare a serviciilor încheiat cu fiecare proprietar.

(2) Facturarea individuală este permisă numai dacă determinarea consumului se realizează prin intermediul contoarelor supuse controlului metrologic legal, prevăzute la branşamentele condominiului în situaţia prevăzută la art.95 lit.a) ori la branşamentele proprietăţii individuale în situaţia prevăzută la art.95 lit.b).

(3) Pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se pot încheia contracte individuale de furnizare/prestare între furnizor şi proprietari fără a fi necesară executarea racordurilor proprii individuale pentru evacuarea apelor uzate şi pluviale de la fiecare proprietate individuală, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) există branşamente proprii individuale de alimentare cu apă realizate între reţeaua publică şi reţeaua interioară a fiecărei proprietăţi individuale, dotate cu aparate de măsură legale pentru determinarea consumurilor la nivel de proprietate individuală;

b) furnizarea serviciului de alimentare cu apă, precum şi prestarea serviciului de canalizare se face de către acelaşi operator;

c) toţi proprietarii din condominiu au fost de acord, în scris, cu introducerea în contractul individual de furnizare/prestare încheiat în nume propriu a clauzei de sistare/întrerupere a serviciului de alimentare cu apă în caz de neplată a contravalorii serviciului de canalizare;

d) soluţia tehnică de realizare a branşamentelor proprii de alimentare cu apă precum şi tipul de contoare achiziţionate/montate de către proprietari au fost avizate de către furnizor.

(4) Pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, contractele individuale de furnizare între furnizor şi proprietari pot fi încheiate numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) există branşamente proprii individuale de alimentare cu energie termică realizate între reţeaua publică şi reţeaua interioară a fiecarei proprietaţi individuale, dotate cu aparate de măsură legale pentru determinarea consumurilor la nivel de proprietate individuală;

b) toţi proprietarii din condominiu încheie contracte individuale de facturare;
 
c) soluţia tehnică de realizare a branşamentelor proprii de alimentare cu energie termică şi tipul de contoare achizitionate/montate de către proprietar au fost avizate de către furnizor;

d) citirea contoarelor individuale şi defalcarea consumurilor individuale şi comune din condominiu se realizează de către o societate specializată, avizată de autoritatea de reglementare competentă, cheltuielile cu citirea contoarelor fiind suportate de către asociaţia de proprietari.

(5) Operatorii economici care furnizează/prestează servicii de utilităţi publice către consumatorii alimentaţi/racordaţi printr-un branşament/racord comun au obligaţia să asigure aceste servicii numai dacă la nivel de condominiu există o asociaţie de proprietari constituită în condiţiile legii care să aibă calitatea de utilizator, titular de contract, sau dacă în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se constituie asociaţii de proprietari conform legii.

(6) Contractele de furnizare/prestare servicii de utilităţi publice în care asociaţia de proprietari este titular de contract se încheie pentru toţi consumatorii din condominiu, inclusiv pentru proprietarii din condominiu care nu sunt semnatari ai acordului de asociere şi nu au calitatea de membri ai asociaţiei de proprietari.

(7) Niciun proprietar nu poate să lezeze dreptul altui proprietar de a beneficia de facturarea individuală şi să afecteze furnizarea/prestarea serviciului pentru întreg condominiul ca urmare a neachitării cotelor de contribuţie ce îi revin la cheltuielile asociaţiei de proprietari.


Art.97. - (1) În situaţia în care asociaţia de proprietari este titulara contractului de furnizare/prestare servicii de utilităţi publice, în vederea facturării individuale, contractul de furnizare/prestare servicii de utilităţi publice este însoţit de convenţii de facturare individuală anexe la acesta.

Convenţiile de facturare individuală se încheie în condiţiile stabilite în legislaţia specifică aplicabilă fiecărui serviciu de utilităţi publice.

(2) Furnizorul serviciilor de utilităţi publice încheie convenţii de facturare individuală pentru fiecare unitate de proprietate imobiliară din condominiu, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) În baza convenţiilor de facturare individuală, furnizorii emit facturi individuale către toţi proprietarii din condominiu care includ atât contravaloarea consumului repartizat proprietăţii individuale, cât şi contravaloarea cotei părţi ce le revine din consumul comun.
 
(4) Convenţiile individuale de facturare a serviciului public de alimentare cu apă şi cu energie termică încheiate între furnizor şi proprietarii din condominii în calitate de consumatori individuali, anexate la contractul de furnizare/prestare încheiat la nivelul asociaţiei se încheie în una din următoarele condiţii:

a) la propunerea furnizorului serviciilor de utilităţi publice, cu acordul scris al tuturor proprietarilor din condominiu;

b) la solicitarea asociaţiei de proprietari, în urma hotărârii adunării generale cu acordul scris al tuturor proprietarilor din condominiu;

(5) În situaţiile prevăzute la alin.(4) lit.b) furnizorii serviciilor de utilităţi publice sunt obligaţi să dea curs solicitării asociaţiei de proprietari, iar proprietarii suportă toate costurile suplimentare generate de facturarea individuală a respectivului serviciu. Costurile suplimentare se includ în facturile lunare individuale.

(6) În funcţie de modul de facturare practicat în condominiu, fiecare proprietar are obligaţia să plătească asociaţiei de proprietari, respectiv furnizorului serviciilor de utilităţi publice, contravaloarea serviciilor aferente unităţii de proprietate imobiliară.

(7) În baza contractelor individuale de furnizare/prestare servicii de utilităţi publice sau în baza convenţiilor individuale de facturare, anexe la contractul de furnizare/prestare încheiat la nivelul asociaţiei, pentru recuperarea debitelor, furnizorii pot acţiona direct împotriva proprietarilor restanţieri.


Art.98. - (1) Furnizorul serviciilor de utilităţi publice are dreptul de a acţiona în instanţă proprietarul care se face vinovat de neplata facturilor individuale emise în baza contractelor individuale sau a convenţiilor individuale, după caz, mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afişarea listei, cu notificarea proprietarului restant cu cel puţin 7 zile înainte de demararea procedurii de acţiune în instanţă.

(2) Sentinţa dată în favoarea furnizorului serviciilor de utilităţi publice, pentru sumele datorate, poate fi pusă în executare pentru acoperirea datoriilor la zi prin orice modalitate permisă de Legea nr.134/2010, republicată, cu modificările ulterioare.


Art.99. - (1) Pentru contractele de furnizare cu caracter individual, drepturile şi obligaţiile cu privire la serviciul furnizat aparţin, pe de o parte, furnizorului şi de cealaltă parte, proprietarului.
 
(2) În cazul contractelor încheiate între furnizorii serviciilor de utilităţi publice şi asociaţia de proprietari, în lipsa convenţiilor individuale de facturare, asociaţia de proprietari repartizează facturile către proprietari prin lista de plată lunară, încasează şi achită sumele reprezentând contravaloarea consumului facturat şi înştiinţează furnizorul cu privire la debitori.

(3) În cazul facturării individuale la nivel de proprietar, conform art.95 lit.b), furnizarea serviciilor de utilităţi publice la nivelul întregului condominiu nu poate fi întreruptă/sistată temporar pentru neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de către unul sau mai mulţi proprietari. Furnizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice poate fi întreruptă/sistată temporar numai proprietarilor restanţieri, până la achitarea facturilor/sumelor restante, în baza contractului de furnizare/prestare încheiat la nivel individual, respectiv a convenţiei individuale de facturare încheiată între furnizor şi proprietarii din condominii în calitate de consumatori individuali, anexate la contractul de furnizare/prestare încheiat la nivelul asociaţiei.

(4) În cazul facturării individuale la nivel de proprietar, conform art.95 lit.b), proprietăţile individuale din condominii pot fi deconectate/debranşate de la serviciile de utilităţi publice la cerere, în baza solicitării în scris a proprietarilor acestora şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare, sau în caz de neplată a sumelor datorate, în baza contractelor individuale sau a convenţiilor individuale de facturare anexate la contractul de furnizare/prestare încheiat la nivelul asociaţiei, după caz.

(5) În cazul serviciilor de utilităţi publice care se facturează individual este interzisă sistarea, limitarea sau întreruperea furnizării/prestării serviciului la nivel de condominiu, pentru neplata facturilor de către unul sau mai mulţi proprietari.

(6) Condominiile pot fi deconectate/debranşate de la serviciile de utilităţi publice numai la cererea asociaţiei de proprietari, în baza solicitării în scris a tuturor proprietarilor din condominiu şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(7) Pentru recuperarea debitelor cu privire la serviciile de utilităţi publice facturate individual la nivel de proprietar, furnizorul serviciului acţionează strict împotriva proprietarilor restanţieri, în baza contractului de furnizare/prestare individual sau, după caz, a convenţiei individuale anexate la contractul de furnizare/prestare încheiat la nivelul asociaţiei.

           


   Societatea de cenzorat si expertiza contabila ET&T  este membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - C.E.C.C.A.R.
 
  


Mai 2024
LMMJVSD
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031