Adunarea Generala a Asociatiei de Proprietari

Anularea Hotararii Adunarii Generale a Asociatiei. Neindeplinirea procedurii de convocare a proprietarilor

R O M A N I A
                     CURTEA DE  A P E L   S U C E A V A
            SECTIA CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE
                            D E C I Z I A  NR. 53
                    Sedinta publica din 24 februarie 2010

                           Presedinte        (...) (...)
                       Judecator            (...) (...)
                       Judecator            (...) (...)
                       Grefier                   (...) (...)
             Pe  rol   se  afla  judecarea  recursului  declarat  de  parata
Asociatia de Proprietari nr. 66 B - prin administrator B. J., cu  sediul  in
municipiul B,(...), parter, judetul B impotriva deciziei  nr.  207A  din  16
noiembrie 2009 pronuntata de  T r i b u n a l u l   B o  t  o  s  a  n  i  -
Sectia civila in  dosar nr(...).
             La  apelul  nominal  facut  in  sedinta  publica,   a   raspuns
reclamantul intimat T. E., lipsa fiind B. J. pentru parata recurenta  parata
Asociatia de Proprietari nr. 66 B.
            Procedura  de citare este legal indeplinita.
            S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de  sedinta,  dupa
care, reclamantul intimat T. E. depune concluzii scrise la dosar.
             Instanta  constatand  recursul  in  stare  de  judecata  acorda
cuvantul la dezbateri.
            Reclamantul intimat T. E.  solicita  respingerea  recursului  ca
nefondat  si  mentinerea  deciziei   ca   temeinica   si   legala,   conform
concluziilor scrise pe care le-a depus  la  dosar.  Solicita  cheltuieli  de
judecata in suma de 30 lei reprezentand transport la instanta.
            Dupa deliberare,
                       C U R T E A
            Asupra recursului de fata constata :
            Prin cererea adresata  T r i b u n a l u l u i   B o t o s  a  n
i la data de 8.04.2009,  inregistrata  sub  nr(...),  reclamantul  T.  E.  a
chemat in judecata pe parata Asociatia de Proprietari nr. 66  B,  solicitand
anularea hotararii Adunarii generale a Asociatiei din data de 4.04.2009.
            In motivarea  cererii  a  aratat  ca  hotararea  este  nelegala,
intrucat la adunare au participat doar 5 membri ai comitetului  executiv  si
8 proprietari, ca cele doua convocatoare, nr. 37 din 16 martie 2009  si  nr.
46 din 28 martie 2009 au un continut indecent si derutant, ca in bugetul  de
cheltuieli s-au prevazut salarii de 83.000 lei pentru  8  persoane,  fara  o
prezentare analitica pentru fiecare functie, ca s-au prevazut  materiale  de
5.755 lei fara a se indica pretul si cantitatea acestora, in  conditiile  in
care starea financiara a asociatiei este  dezastruoasa,  avand  inregistrate
restante doar la SC U. SA B de 354.625 lei.
            Parata  prin  reprezentant  legal  a  depus  la  dosarul  cauzei
documentatia aferenta organizarii adunarii generale.
            Dupa administrarea probelor,  J u d e c a t o r i a   B o t o  s
a n i prin sentinta civila nr. 3685 din 22.06.2009 a admis actiunea.
            Pentru a hotari astfel, prima instanta a  retinut  ca  procedura
de convocare a proprietarilor nu  a  fost  legal  indeplinita,  convocatorul
fiind  semnat doar de o parte dintre acestia.
            Sentinta a fost criticata in  a p e l   d e parata. A aratat  ca
pe convocator se regasesc doar semnaturile proprietarilor care au  putut  fi
contactati, insa copii ale acestuia au fost  afisate  in  toate  scarile  de
bloc, de catre personalul de serviciu, care le-a preluat sub semnatura.
            Prin sentinta civila nr. 207/A/16 noiembrie 2009  T r i b u n  a
l u l   B o t o s a n i a respins apelul ca nefondat.
            Pentru a hotari astfel,  Tribunalul  a  retinut  ca  solutia  de
admitere a actiunii reclamantului si anulare  a  hotararii  contestate  este
corecta in fond, insa nu pentru ca procedura convocarii nu ar fi fost  legal
indeplinita  pentru  lipsa  semnaturilor  celor  convocati,  ci  pentru   ca
respectivul  convocator  nu  a  fost  adus  la  cunostinta   tuturor   celor
interesati, asa cum prevad dispozitiile art.  24  din  Legea  nr.  230/2007,
nefacandu-se in speta dovada ca  ar  fi  fost  instiintati  proprietarii  de
apartamente din cel putin 7 scari de bloc.
            Impotriva acestei decizii a  declarat  recurs  in  termen  legal
parata. In dezvoltarea motivelor a aratat, in  esenta,  ca  si-a  indeplinit
toate obligatiile legale si a afisat convocatoare la toate cele 32 de  scari
de bloc ale asociatiei. Dintr-o eroare, de la  dosarul  cauzei  lipseste  un
proces verbal, cel inmanat salariatei D. N..
            Prin intampinare, reclamantul s-a opus recursului.
            Examinand decizia atacata prin prisma criticii  formulate  care,
in drept, poate fi incadrata in dispozitiile art. 304 pct. 9  Cod  procedura
civila , in raport  de  intreg  probatoriul  administrat  in  cauza,  curtea
constata neintemeiat recursul.
            Astfel, in conformitate cu dispozitiile  art.  14  alin.  5  din
H.G. nr. 1588/2007 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare  a  Legii
nr. 230/2007,  dovezi  ale  convocarii  si  reconvocarii  adunarii  generale
constituie afisul de la avizier si tabelul nominal convocator cu semnaturi.
            In speta, in lipsa tabelului nominal  cuprinzand  semnaturi  ale
majoritatii proprietarilor asociatiei, nu s-au produs dovezi privind  afisul
convocatorului de la avizier.
            Procesele verbale de "afisare convocare" depuse de recurenta  la
dosarul cauzei fac dovada predarii convocatoarelor  salariatilor  asociatiei
in vederea afisarii la  fiecare  scara  de  bloc,  iar  nu  dovada  afisarii
efective, in sensul dispozitiilor legale citate.
            De altfel, din chiar continutul acestor procese verbale  rezulta
obligativitatea persoanei care  le-a  preluat  de  a  contacta  personal  pe
fiecare proprietar "pentru luare la cunostinta prin semnatura, iar  daca  nu
va  fi  gasit  se  va  reveni  in  urmatoarele  zile"  si   de   a   inlocui
convocatoarele afisate la avizier in eventualitatea distrugerii.
            Asa fiind, curtea, constatand ca nu este dat  in  cauza  motivul
invocat de recurenta si nici motive  de  nulitate  a  hotararii  ce  pot  fi
invocate din oficiu, vazand si dispozitiile art. 312 alin. 1  Cod  procedura
civila, urmeaza a respinge recursul ca nefondat.
            Vazand dispozitiile  art. 274 Cod procedura civila si art.  1169
Cod  civil,  curtea  va  respinge  cererea  reclamantului  de   acordare   a
cheltuielilor  de  judecata  din  recurs,  pentru  lipsa  dovezilor  privind
calculul acestora.
            Pentru aceste motive,
            In numele Legii,
                       D E C I D E :
            Respinge ca nefondat recursul declarat de  parata  Asociatia  de
Proprietari nr. 66 B - prin administrator B. J.,  cu  sediul  in  municipiul
B,(...), parter, judetul B impotriva deciziei  nr.  207A  din  16  noiembrie
2009 pronuntata de  T r i b u n a l u l   B o t o s a n i  -  Sectia  civila
in  dosar nr(...).
             Respinge  ca  nefondata  cererea  intimatului  de  acordare   a
cheltuielilor de judecata.
            Irevocabila.
            Pronuntata in sedinta publica din 24 februarie 2010.
            Presedinte,           Judecatori,           Grefier,